REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Karolina Hołda CaniDiet, dostępny pod adresem internetowym www.karolinaholda.salescrm.pl/shop prowadzony jest przez Karolinę Hołdę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Karolina Hołda CaniDiet z siedzibą w Warszawie (02-796), ul. Iwanowa-Szajnowicza 1/68, NIP 9512241510, REGON 382505095. 
 2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

 

§ 2

Definicje

 

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność pod firmą Karolina Hołda CaniDiet z siedzibą w Warszawie przy ul. Jerzego Iwanowa-Szajnowicza 1, lok. 68, kod pocztowy 02-796 Warszawa, NIP 9512241510., REGON 382505095.
 3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 4. Przedsiębiorca Indywidualny – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.karolinaholda.salescrm.pl/shop
 7. Cena – wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za towar lub usługę. Każdorazowo daną wartość netto należy powiększyć o wartość podatku VAT.
 8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru lub Towarów ze Sprzedawcą.
 11. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 13. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości towarów.
 15. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 16. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 17. Usługa cyfrowa – usługę pozwalającą konsumentowi na:

a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,

b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,

c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;

 1. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Towaru – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 2. Umowa o dostarczanie treści cyfrowych – umowa, na podstawie, której przedsiębiorca dostarcza lub zobowiązuje się̨ dostarczyć́ konsumentowi treści cyfrowe lub usługę̨ cyfrową, w tym również̇ wykonaną według wskazówek konsumenta, a konsument płaci cenę̨ lub zobowiązuje się̨ do jej zapłaty. Umowa dostarczania treści cyfrowych może przewidywać, że Konsument przekaże Sprzedawcy w zamian za dostarczenie treści cyfrowych lub usług cyfrowych swoje dane osobowe bez innej zapłaty.

 

§ 3

Kontakt ze sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Jerzego Iwanowa-Szajnowicza nr 1 lok. 68, 02-796 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@karolinaholda.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 508-337-868
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 58 1140 2004 0000 3802 7845 5760
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00-17:00. 

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary, niezbędne są:

 1. dostęp do Internetu;
 2. standardowy system operacyjny;
 3. standardowe urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera, Safari. 
 4. posiadanie aktywnego adresu email; 
 5. włączona obsługa plików cookies. 

 

§ 5

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych. 
 4. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego odpłatnie i nieodpłatnie.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 
 6. Sprzedawca podejmie działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. 
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na stronie. 

 

§ 6

Zasady składania zamówienia

 

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość. 
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu Sklepu. 
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego towarów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych towarów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą. 
 4. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. 
 5. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
  • w przypadku towarów fizycznych – umowa sprzedaży
  • w przypadku kursów on-line i innych produktów elektronicznych – umowa o dostarczanie treści cyfrowych. 
 1. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia. 
 2. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w Polityce prywatności oraz Polityki plików cookies dostępnych pod adresem internetowym: https://karolinaholda.com/polityka-prywatnosci/. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności, W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego. 
 3. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienia zgodnie z ust. 7 powyżej. 

 

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. 
 2. Dostępne metody dostawy towarów fizycznych opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. 
 3. Płatności elektroniczne przelewy24 obsługiwane są przez następującego operatora płatności: 
  • PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza. 
  • mElements S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000590484, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 522-304-78-92, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 30.12.2020 r. wynosi 7.500.000 złotych.
  • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

§ 8

Produkty fizyczne

 

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres podany przez Kupującego. 
 2. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 72 h od zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedawcy, chyba, że co innego wynika z opisu produktu w Sklepie.  Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 3. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego. 
 4. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Kupującego w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy.

 

§ 9

Treści cyfrowe

 1. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe taki jak e-book, audiobook, webinar itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
 3. Jeśli przedmiotem umowy jest dostarczenie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub usług realizowanych drogą elektroniczną lub na odległość – Konsument w dodatkowym checkboxie, wymaganym do złożenia zamówienia i znajdującym się na Elektronicznym formularzu zamówienia wyraża następującą zgodę: „Wyrażam zgodę na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy i przyjmuję do wiadomości utratę prawa do odstąpienia od umowy”. Sprzedawca potwierdzi otrzymanie ww. zgody e-mailowo.

 

§ 10

Wykonywanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i następnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownych wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta: 
  • płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  • płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 
 2. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru, Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 3. Dostawa Towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 4. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 
 5. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny. 

 

§ 11

Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści zawarte w Sklepie, produkty elektroniczne, treści cyfrowe dostępne oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład towarów fizycznych objęte są ochroną wynikającą z prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogę skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

 

§ 12

Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży

 

[Konsument]

 

 1. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy.
 2. W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Towaru z elementami cyfrowymi.
 3. Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:
   1. Opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
   2. Przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
 4. Ponadto, Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży musi:
   1. Nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
   2. Występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałości i bezpieczeństwa, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i który Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba, że Sprzedawca wykaże, że:

– nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć przed zawarciem Umowy publicznie zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;

– publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży;

– być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenie Konsument może rozsądnie oczekiwać;

– być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 3 i 4, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ust. 3 i 4 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 2. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.
 3. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy.
 4. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową.
 5. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 6. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;

b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;

c) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;

d) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadził on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenie Konsumenta o obniżeniu ceny.
 2. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeżeli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.
 3. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

13. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.

 

[Przedsiębiorca]

 

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę (rękojmia).
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru. Roszczenie o usunięcie wad lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:

– złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia;

– żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usuną wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności Umowy sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej;

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej przesłania.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) oraz w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej. 

 

§ 13

Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zgodność treści cyfrowej z umową

 

 1. Sprzedawca dostarcza Konsumentowi Treść cyfrową dostarczaną na niematerialnym nośniku niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
 2. Treść cyfrową dostarczaną na niematerialnym nośniku uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrową lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie Treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi na fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy konsument do takiego urządzenia uzyskał dostęp.
 3. Jeżeli Sprzedawca dostarczył Treści cyfrowej na niematerialnym nośniku, Konsument wzywa go do ich dostarczenia, jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Treści cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie. W takiej sytuacji Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez wzywania do dostarczenia Treści cyfrowej dostarczanej na niematerialnym nośniku, jeżeli:

a) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że dostarczy Treści cyfrowej lub

b) Konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy sprzedaży wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.

       5. Ciężar dowodu dostarczenia Treści cyfrowej dostarczanej na niematerialnym nośniku spoczywa na Sprzedawcy.

       6. Treść cyfrowa jest zgodna z Umową sprzedaży, jeżeli zgodnie z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jej;

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;

b) przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

 1. Ponadto, Treść cyfrowa, aby mogła zostać uznana za zgodną z Umową sprzedaży musi:

a) nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta z treści cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

– nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć przed zawarciem umowy publicznie zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

– publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

– być dostarczana z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

– być zgodna z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez sprzedawcę przed zawarciem Umowy sprzedaży.

 1. Konsument jest informowany o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży oraz otrzymuje je przez czas dostarczania Treści cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczenie następuje w sposób ciągły, lub zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli Umowy sprzedaży przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej jednorazowo lub częściami.
 2. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji zgodnie z ust. 8 § 13 Regulaminu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

a) Konsument został poinformowany o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;

b) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 6 i 7 § 13 Regulaminu, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z Umową sprzedaży określonych w ust. 8 i 9, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści cyfrowej.
 2. Treść cyfrową Sprzedawca dostarcza w wersji, o której Konsument został poinformowany przez zawarciem Umowy sprzedaży.
 3. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z Umową sprzedaży Treści cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 4. Domniemywa się, że określone w ust. 8 i 10 zasady odpowiedzialności Sprzedawcy nie mają zastosowania, jeżeli:

a) środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przez zawarciem Umowy sprzedaży.

b) Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przez zawarciem Umowy sprzedaży, o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

 1. Jeżeli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową sprzedaży, Konsument może żądać doprowadzenia do jej zgodności z Umową sprzedaży. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści cyfrowej z umową oraz wartości Treści cyfrowej zgodnych z Umową sprzedaży.
 2. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową sprzedaży i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży ponosi Sprzedawca.
 3. Jeżeli Treść cyfrową jest niezgodna z Umową sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

b) Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży;

c) brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową do zgodności z Umową sprzedaży;

d) brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w § 13 ust. 12 Regulaminu;

e) z oświadczenie Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Treści cyfrowej niezgodnej z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Treści cyfrowej zgodnej z Umową sprzedaży. Jeżeli Umowa sprzedaży stanowi, że Treść cyfrowa jest dostarczana w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Treść cyfrowa pozostawał niezgodna z Umową sprzedaży.
 2. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeżeli wykaże, że brak zgodności Treści cyfrowej dostarczonej w zamian za zapłatę ceny z Umowy sprzedaży jest nieistotny.
 3. Umowy sprzedaży Treści cyfrowej zawierane przez Sprzedawcę nie obejmują działań Konsumenta polegających na dostarczeniu Sprzedawcy lub wytwarzanie przez Konsumenta innych treści.
 4. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa była niezgodna z Umową sprzedaży, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument z nich faktycznie korzystał.
 5. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści cyfrowej niezgodnej z Umową sprzedaży oraz Treści cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 6. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub obniżeniu ceny. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca może dokonać zmiany Treści cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową sprzedaży, tylko jeżeli Umowa sprzedaży tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn wskazanych w Umowie sprzedaży. Sprzedawca nie może jednak dokonać zmiany Treści cyfrowej dostarczanej w sposób jednorazowy. Wprowadzenie zmiany, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta. Sprzedawca ma obowiązek poinformować Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie.
 8. Jeżeli zmiana, o której mowa w § 13 ust. 21 Regulaminu, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do Treści cyfrowej lub korzystanie z niej, Sprzedawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania zmiany oraz prawie, o którym mowa w § 13 ust. 23 Regulaminu. W tym przypadku Konsument może wypowiedzieć Umowę sprzedaży bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Konsument nie może wypowiedzieć Umowy sprzedaży, jeżeli Sprzedawca zapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Treści cyfrowej zgodnej z Umową sprzedaży, w stanie niezmienionym.
 9. Postanowienie § 13 Regulaminu stosuje się również do Przedsiębiorcy Indywidualnego.
 10. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Umowie sprzedaży należy przez to rozumieć również umowę o dostarczanie Treści cyfrowej.

 

§ 14

Dane osobowe w sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego są w celu realizacji Umowy Sprzedaży i Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym. Sprzedawca może zbierać, za zgodą Konsumenta, jego dane osobowe w zamian za dostarczenie treści lub usług cyfrowych bez innej zapłaty.  
 3. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Dane osobowe Klientów są przechowywane i przetwarzane z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Na podstawie art. 5 i art. 6 ust. 1 podane przez Kupującego dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych:

1) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa,

2) podmiotom wspierającym Administratora w realizacji jego procesów biznesowych i operacyjnych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora,

3) operatorom płatności elektronicznych,

4) podmiotom świadczącym usługi pocztowe oraz usługi kurierskie.

 1. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

 

§ 15

Udostępnianie opinii o produkcie lub usłudze

 

 1. Sprzedawca może udostępnić Kupującym możliwość zamieszczania opinii o Sklepie, Sprzedawcy, Towarach lub Usługach — w ramach Sklepu lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu ze Sklepu, w szczególności po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.
 3. Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 4. Zakazane jest zamieszczanie opinii:

a) bez uprzedniego skorzystania ze Sklepu;

b) wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

c) naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;

d) przez opłaconych użytkowników, w celu sztucznego podwyższenia oceny Towaru.

 1. Sprzedawca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Kupujących, którzy rzeczywiście nabyli Towar. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kupującego dotyczących zamieszczonych opinii, Kupujący może zgłosić Sprzedawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Kupującego Sprzedawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.
 2. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć

 

§ 16

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta; ustawy o ochronie danych osobowych; ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Ostatnia aktualizacja: 2023 rok